C

MACHINE-READABLE
HUMAN CENTRIC

Mail:
930 Penn. Avenue, 3-88 Miami Beach FL 33139
Suadiye Mah. 4/3 34740 ─░stanbul, Turkey

CLIENTS   
albayrakturgev talksTURKIYE presidencyTubitak Bilgem